అల్లాహ్ కేవలం ముస్లింలకే దేవుడా?

వివరణ

అల్లాహ్ అంటే ఎవరు మరియు ప్రజలలో అల్లాహ్ గురించి ఎటువంటి అపోహలు ఉన్నాయి అనే విషయాలు ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్