ముహర్రం మరియు షహాదత్

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో ముహర్రం పవిత్ర నెల చరిత్ర, దానిలో చేయవలసిన ఆచరణలు, షహాదత్ మరియు ప్రజల బిదాఅత్, భ్రమలు, అపోహలు చర్చించబడినవి.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్