కవిత – నూర్ ఫాతిమహ్

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో మాష్టర్స్ చేసిన ఒక హిందూ మహిళ ఎలా తన మొత్తం కుటుంబాన్ని వదిలి, కేవలం అల్లాహ్ కొరకు మానవ సహజ ధర్మమైన ఇస్లాం స్వీకరించినదో, స్పష్టంగా వివరించబడినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్