దివ్యఖుర్ఆన్ అవతరించిన మాసం

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో రమదాన్ నెలలో దివ్యఖుర్ఆన్ కు ఇవ్వవలసిన ప్రాముఖ్యత మరియు అల్లాహ్ ఈ గొప్ప అనుగ్రహం నుండి ఏ విధంగా లాభం పొందవలెనో క్లుప్తంగా వివరించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్