సనాతన ధర్మం ఇస్లాం - ఉమర్

వివరణ

‘ఇస్లాం యొక్క జీవన విధానం అన్ని దేశాలకు, అన్ని కాలాలకు అన్ని విధాలా ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది అనడంలో సందేహంలేదు’ అనే తన అభిప్రాయాల్ని మనతో పంచుకుంటున్న నూతన ముస్లిం సోదరుడు ఉమర్.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్