ప్రవక్త జన్మదిన మిలాదున్నబీ వేడుకలు

వివరణ

షాబాన్ నెల సగభాగం గడిచిన పోయిన తర్వాత ఉపవాసం పాటించ వచ్చునా? ఎందుకంటే షాబాన్ నెల సగభాగం తర్వాత ఉపవాసం ఉండటాన్ని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నిషేధించారని విన్నాను.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి