ప్రవక్త జన్మదిన మిలాదున్నబీ వేడుకలు

వివరణ

షాబాన్ నెల సగభాగం గడిచిన పోయిన తర్వాత ఉపవాసం పాటించ వచ్చునా? ఎందుకంటే షాబాన్ నెల సగభాగం తర్వాత ఉపవాసం ఉండటాన్ని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నిషేధించారని విన్నాను.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్