అద్దుఆఅ ఫిల్ హజ్

వివరణ

షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్ గారు చాలా కష్టపడి అనేక మంచి దుఆలను ఒకేచోట చాలా చక్కగా సంకలనం చేసినారు. వీటిని హాజీలు తమ హజ్ యాత్రలో మంచిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్