లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

వివరణ

ఈ చిరు వ్యాసంలో మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ అధ్యాపకులైన జనాబ్ అబ్దుష్షుకుర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ మరియు తౌహీద్ గురించి వివరించారు. అంతేగాక సున్నతు మరియు బిదాఅత్ ల గురించి, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి, ఆయనను అంతిమ ప్రవక్త మరియు సందేశహరుడిగా ఎందుకు విశ్వసించాలనే ముఖ్యాంశం గురించి కూడా స్పష్టంగా, క్లుప్తంగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి