అభివాదం నియమాలు

వివరణ

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన అభివాదం నియమాల గురించి చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్