హజ్ మాసం – హజ్ మరియు ఉమ్రహ్

వివరణ

హజ్ మాసం గురించి, హజ్ యాత్ర మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్