ఇస్లాం అంటే ఏమిటి?

వివరణ

“ఇస్లాం అంటే ఏమిటి?” అనే చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని ipc, కువైత్ చాలా చక్కగా ఇక్కడ చర్చించింది. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక లాభం పొందుతారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్