ఖుర్ఆన్ మరియు సైన్సు

వివరణ

స్వచ్ఛమైన, సత్యమైన ఇస్లాం ధర్మం గురించి, ముస్లింల గురించి, ఇస్లాంలోని ఇతర ముఖ్యవిషయాల గురించి తెలుసుకోగోరిన ముస్లిమేతరులకు ఆ పుస్తకం బాగా ఉపయోగపడును.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి