వివరణ

దాదాపు 1925లో అనువదించబడినది. తెలుగుభాషలో ఇది ఖుర్ఆన్ యొక్క మొట్టమొదటి భావానువాదం. దీనిని చిలుకూరి నారాయణగారు అనువదించినారు. దీనిని మీ ముందుకు తీసుకు రావటంలో సహాయపడిన సోదరులందరికీ మా కృతజ్ఞతలు.

ఫీడ్ బ్యాక్