అద్దావహ్ - ఆహ్వానం

వివరణ

ఇది రబ్వహ్ జాలియాత్ లోని అద్దావహ్ సబ్జెక్టు యొక్క పాఠ్య పుస్తకం. దీనిలో అల్లాహ్ యొక్క ధర్మం వైపు ప్రజలను ఎందుకు పిలవాలి మరియు ఎలా పిలవాలి అనే అంశాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు వివరంగా చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్