పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం యొక్క విశిష్ఠత

వివరణ

ఈ టివీ ప్రోగ్రాంలో పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథం యొక్క విశిష్ఠత అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి