เราะมะฎอนกับวิถีแห่งการสร้างคนคุณภาพ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บรรยายต้อนรับเดือนเราะมะฎอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ เยาวชนกับการสร้างบุคลิกภาพในเดือนเราะมะฎอน พูดถึงความสำคัญของเดือนเราะมะฎอนและบทบาทในการพัฒนาคนในยุคปัจจุบัน ที่สังคมเต็มไปด้วยความตกต่ำทางศีลธรรมและจริยธรรม ความมุ่งหมายของเราะมะฎอนในการสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพตามทัศนะของอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า หรือที่เป็นคนที่มีความตักวานั่นเอง เป็นวิถีแห่งการสร้างคนที่ครอบคลุมทั้งด้านจิตวิญญาณ ร่างกาย สติปัญญา และด้านสังคม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล