ALITUNTUNIN NG PAG-AAYUNO SA ARAW NG ASHURA

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Tinatalakay ng lecturer dito sa videoclip na ito ang alituntunin ng pag-aayuno sa araw ng Ashura, at kung papaano isasagawa, ang gantimpala at kung ano ang dahilan ng pag-aayuno nito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: