İslâm’dan Çıkaran En Tehlikeli On Husus

Tanımlama

İslâm’dan çıkaran bütün bu hususları, şaka veya ciddî olarak veyahut da korkudan dolayı yapan kimse arasında hiçbir fark yoktur. Ancak zorlandığı için yapan kimse bunun dışındadır.Bunların hepsi, tehlike bakımında en büyükleri ve en çok vukû bulanlarıdır. Bu sebeple her müslümanın bunlardan sakınması ve bunlara düşmekten korkması gerekir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İSLÂM'DAN ÇIKARAN

  EN TEHLİKELİ ON HUSUS

  ﴿ نواقض الإسلام ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed et-Temîmî

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ نواقض الإسلام ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن سليمان التميمي

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  İslâm'dan çıkaran hususlar nelerdir?

  Cevap:

  Değerli âlim Muhammed b. Süleyman et-Temîmî[1] -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Bilmelisin ki, İslâm'dan çıkaran hususların en tehlikelisi on tanedir.

  Birincisi:

  Bir olan ve ortağı bulunmayan Allah’a ibâdette ortak koşmaktır.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [ سورة النساء الآية :48 ]

  "Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını (ve inkârı) asla bağışlamaz.Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar.Her kim, Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirâ etmiş olur."[2]

  Allah Teâlâ'dan başkası için kurban kesmek de bu şirktendir.

  Tıpkı cinlere (yaklaşabilmek için) kurban kesen kimse gibi...

  İkincisi:

  Kendisi ile Allah Teâlâ arasına aracılar koyan, bu aracılara yalvarıp yakaran ve onlardan şefaat dileyen kimse, icmâ (oybirliği) ile kâfir olur.

  Üçüncüsü:

  Müşrikleri kâfir saymayan, onların küfürlerinden şüphe eden veya onların izledikleri yolun doğru olduğunu söyleyen, icmâ ile kâfir olur.

  Dördüncüsü:

  Başkasının yolunun, Peygamber -salllallahu aleyhi ve sellem-’in yolundan daha mükemmel olduğuna veya başkasının hükmünün, Peygamber -salllallahu aleyhi ve sellem-’in hükmünden daha güzel olduğuna inanan kimse, kâfirdir.

  Tıpkı tâğutun hükmünü, Peygamber -salllallahu aleyhi ve sellem-’in hükmünden üstün tutanalr gibi...

  Beşincisi:

  Rasûlullah -salllallahu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu İslâm dîninden bir şeye buğzeden, o ameli yapmış olsa bile, icmâ ile kâfir olur.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ [ سورة محمد الآية :9 ]

  "Bunun sebebi; çünkü onlar, Allah’ın (Muhammed’e) indirdiği (Kitabı Kur’an)’dan hoşlanma(yıp yalanladı)dılar. Allah da onların amellerini boşa çıkardı."[3]

  Altıncısı:

  Rasûlullah -salllallahu aleyhi ve sellem- dîninden herhangi bir şey ile veya dînin sevap ve cezâsı ile alay eden, kâfir olur.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ سورة التوبة الآيتان:65-66 ]

  "(Ey Peygamber!) Eğer onlara (sen ve ashâbınla) niçin alay ettiklerini sorarsan, ‘bizler sadece lafa dalmış, şakalaşıyorduk’ derler. (Ey Peygamber! Onlara) de ki: Siz, Allah ile O’nun âyetleri ile ve O’nun elçisi ile mi alay ediyordunuz? (Boşuna) özür dilemeyin.Çünkü siz, îmân ettikten sonra (tekrar) kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile, başka bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz."[4]

  Yedincisi:

  Büyü yapmaktır.Kocasını seven kadını büyü yoluyla kocasından nefret ettirerek arasını açmaya çalışmak veya birtakım şeytânî yollarla insana sevmediği ve istemediği bir şeyi sever ve ister hale getirmek de büyü çeşitlerindendir. Bunu yapan veya yapılmasına râzı olan, kâfir olur.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ سورة البقرة الآية :102 ]

  "(Yahûdiler) Süleyman’ın hükümrânlığı zamanında şeytanların sihirbazlara söylediklerine uydular. Oysa Süleyman (sihri öğrenerek) kâfir olmadı. Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretip (dînlerini ifsâd etmek sûretiyle) kâfir oldular. (Yahûdiler, insanları sınamak için Allah tarafından) Bâbil’de Hârût ve Mârût adlı iki meleğe indirilene uydular. İki melek; ‘Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasın diyerek (nasihat edip onu uyarmadıkça) kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. İnsanlar,iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa sihirbazlar, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Sihirbazlar, kendilerine fayda değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanlar (sihri tercih ederek hakkı terk eden Yahûdiler) âhirette (hayırdan) hiçbir nasiplerinin olmadığını çok iyi bilmektedirler. (Allah ve Rasûlü’ne îmâna) karşılık kendilerini sattıkları şey (sihir) ne kötü şeydir. Keşke bunu anlasalardı."[5]

  Sekizincisi:

  Müslümanlara karşı müşriklere arka çıkmak ve onlara yardım etmektir.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [ سورة المائدة :51 ]

  "Ey îmân edenler! Yahudi ve hristiyanları (îmân ehline karşı) dostlar (yardımcılar) edinmeyin.Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.(Zirâ onlar mü'minlere sevgi beslemezler.) Sizden kim, onları dost edinirse, (hüküm olarak) o da onlardandır.Şüphesiz ki Allah,(kâfirleri dost edinen) zâlimleri doğru yola iletmez."[6]

  Dokuzuncusu:

  Hızır -aleyhisselâm-'ın, Musa -aleyhisselâm-'ın şeriatının dışına çıktığı gibi, bazı insanların da Muhammed -salllallahu aleyhi ve sellem-’e îmân etmeleri gerekmediğine ve onun şeriatının dışına çıkabileceklerine (başka bir dîne tâbi olabileceklerine) inanan kimse, kâfir olur.

  Onuncusu:

  Allah Teâlâ'nın dîninden yüz çevirmek, O'nun dînini (kibrilenerek) öğrenmemek ve (bildiği halde) onun gereğince yaşamamaktır.

  Bunun delili, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

  ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [ سورة السجدة الآية :22 ]

  "Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldığı halde, (onlardan yüz çevirip öğüt almayarak) kibirlenen kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz, (âyetlerimizden yüz çevirip onlardan faydalanmayan) günahkârlardan intikam alacağız."[7]

  İslâm'dan çıkaran bütün bu hususları, şaka veya ciddî olarak veyahut da korkudan dolayı yapan kimse arasında hiçbir fark yoktur. Ancak zorlandığı için yapan kimse bunun dışındadır.Bunların hepsi, tehlike bakımında en büyükleri ve en çok vukû bulanlarıdır. Bu sebeple her müslümanın bunlardan sakınması ve bunlara düşmekten korkması gerekir.

  Gazabını ve acıklı azabını gerektiren şeylerden, Allah Teâlâ'ya sığınırız.

  Allah Teâlâ, Muhammed'e salât ve selâm eylesin. [8]

  & & & & & &

  [1] Bkz: "Şahsî Risâleler", s: 212-214.

  [2] Nisâ Sûresi:48

  [3] Muhammed Sûresi: 9

  [4] Tevbe Sûresi: 65-66

  [5] Bakara Sûresi:102

  [6] Mâide Sûresi:51

  [7] Secde Sûresi: 22

  [8] Muhammed b. Süleyman et-Temîmî; "ed-Dureru's-Seniyye", 5. baskı. C: 10, s: 91.

  Bilimsel kategoriler: