Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e Yardım Etmenin 100 Yolu

Tanımlama

"Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Yardım Etmenin 100 Yolu", "Uluslararası Son Peygamber’e Yardım Komitesi"nin hazırlamış olduğu bir makaledir.Bu makale, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e yardım edebilmenin birçok yollarını içermektedir. Bu yollar; Fert, âile veya toplum düzeyinde veyahut eğitim-öğretim sektörü ile bu sektörde çalışanlar, imamlar, dâvetçiler ve ilim talebeleri düzeyinde, Aydınlar, düşünürler, basın-yayın alanında çalışanlar düzeyinde, hayır ve İslâmî davete yönelik kurumlar düzeyinde, internet ve web site sahipleri düzeyinde veya zenginler ve İslâmî hükümetler düzeyinde olabilir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

 MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'E YARDIM ETMENİN 100 YOLU

] Türkçe [

مائة وسيلة لنصرة المصطفى ﷺ‬

[باللغة التركية ]

 Uluslararası Peygamberlerin Sonuncusu'na Yardım Komitesi

اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء

Terceme: Muhammed Şahin

ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

Tetkik eden: Ümmü Nebil

مراجعة: أم نبيل

Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 - 2008

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, nebî ve rasûllerin en şereflisi, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, âlinin ve bütün ashâbının üzerine olsun.

Hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ'dan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah Teâlâ'nın elçisi olduğuna şâhitlik etmek, İslâm dîninin büyük esaslarının ilkidir.

Kelime-i şehâdetin ikinci olan kısmı,'Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Allah'ın elçisidir' şu hususlar gerçekleştiği takdirde tamamlanıp kâmil olur:

Birincisi:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i, haber verdiği her konuda tasdik etmektır.

Bu tasdikin ilki ise, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Allah'ın elçisidir. O, Allah Teâlâ'nın vahyini, cinlerin ve insanların hepsine birden tebliğ etmek için Kur'an ve sünneti içeren, Allah Teâlâ'nın o dînden başka bir dîni aslâ kabul etmeyeceği İslâm ile göndermiş olduğu Allah Teâlâ'nın peygamberidir.

İkincisi:

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmek, onun hükmüne râzı olmak, ona tam anlamıyla teslim olmak, onun sünnetine boyun eğmek, sünnetini rehber edinmek ve onun dışındaki her şeyi terketmektir.

Üçüncüsü:

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tazim göstermeyi,onu yüceltmeyi, ona saygı göstermeyi, yardım etmeyi, onu savunmayı ve ondan gelen şeye sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektiren bir sevgi ve muhabbetle onu babadan, evlâttan ve kendi canından daha fazla sevmektir.

Îmânının geçerli olabilmesi,kelime-i tevhîd'in ikinci kısmının gerçekleşebilmesi ve "Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Allah'ın elçisidir" şâhitliğinin kabul olunabilmesi için, her müslümanın bu anlamı gerçekleştirmeye çalışması gerekir. Zirâ münâfıklar:

ﮋ... ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [ سورة المنافقون من الآية :1 ]

"Şâhitlik ederiz ki sen, Allah'ın elçisisin. Allah da bilir ki sen, elbette O'nun elçisisin. Allah, münâfıkların (senin Allah'ın elçisi olduğuna şâhitlik ettiklerini göstermelerinde) yalancılar olduklarını bilmektedir."[1]

Dedikleri halde, onların şâhitlikleri kendilerine asla fayda vermeyecektir. Çünkü onlar, kelime-i tevhîdin anlamını gerçekleştirmemişlerdir.

Bu sevgi ve muhabbetin gereği olarak yapabileceğimiz bazı hususları aşağıda sana sunuyorum. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu hakkının gereği olarak;bu vahşi ve alçak saldırıya karşı onun için çocuklarımızı, babalarımızı, canlarımızı ve mallarımız fedâ etmeliyiz. Herkes sahip olduğu imkânlarına göre davranmalıdır.Bu sebeple herkes, -şu saydığımız hususları gözününde bulundurup- bulunduğu konuma göre sorumluluğunu üstlenmesi gerekir:

FERTLER DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

1. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in âlemlerin Rabbinin elçisi olduğuna delâlet eden peygamberliğinin şek ve şüphe götürmeyen mucizelerini düşünmek. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğinin aslı ve esası ise, Kur'an-ı Kerim ve peygamberliğinin doğruluğunu içeren mucizelerdir.

2. Kur'an, sünnet ve icmâ'dan, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmenin, ona uymanın ve onu rehber edinmenin farz olduğuna delâlet eden delilleri öğrenmek.

3. Allah Teâlâ'nın, Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetini koruyacağını bilmek. Nitekim ilim ehlinin asırlar boyu büyük gayret ve çalışmaları sonucunda bu gerçekleşmiştir. İlim ehli hadislerin sahihini, zayıfından ayıklayıp açıklamışlar ve bunları en ince ayrıntılarına kadar beyan ederek biraraya getirmiş-lerdir.Nitekim İslâm ümmeti, bu çalışmayla geçmiş ümmetlerde olmayan bir şekilde ayrılmıştır.

4. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i, onun yaratılış ve ahlâkî güzel sıfatlarını düşünerek kalplerdeki sevgisini hissetmek, onun hayatını ve güzel meziyetlerini okumak.Nitekim onun sûret ve ahlâkında mükemmel bir insanın bütün hasletleri biraraya gelmiştir.

5. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in faziletinin ne kadar büyük olduğunu ve onun bizden her birimiz üzerindeki lütuf ve ihsanını hissetmek. Zirâ Allah Teâlâ'nın dînini en güzel, noksansız ve mükemmel bir şekilde bize ulaştıran odur. Nitekim Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetinin bir elçisi olarak risâleti tebliğ etmiş, emâneti yerine getirmiş ve ümmete nasihat etmiştir.

6. İster dünya ile ilgili olsun, isterse âhiret ile ilgili olsun,-Allah Teâlâ'nın lütuf ve ihsanından sonra- yapmaya muvaffak olduğumuz ve onunla müreffeh bir hayat yaşadığımız her iyiliği, ona nisbet etmek. Zirâ bizi o iyiliği yapmaya yol gösteren ve ileten Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'dir. Bundan dolayı Allah Teâlâ onu, ümmetinden yana en güzel bir şekilde mükâfatlandırsın.

7. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmeti için, insanlar arasında en şefkatli, en merhametli ve onlara en düşkün olduğunu gözünde canlandırmak.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ... ﮊ [ سورة الأحزاب من الآية: ٦]

"Peygamber, (dîn ve dünya işlerinde) müminlere kendi canlarından daha yakındır..."[2]

8. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Rabbi katında ne kadar yüce bir makama sahip olduğuna, onun, yaratacısının nezdinde kadrinin ne kadar büyük olduğuna, Allah -azze ve celle-'nin onu ne kadar çok sevdiğine ve yaratıcısının ona en güzel bir şekilde ikramda bulunduğuna delâlet eden âyet ve hadisleri okuyup öğrenmek.

9. Allah Teâlâ'nın bize, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmeyi ve ona muhabbet beslemeyi emretmiş olduğu buyruğuna sıkı sıkıya bağlanmak. Hatta onu, kendi canından daha çok sevmek.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.))

[ متفق عليه ]

"Ben, birinize kendi canından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça (tam anlamıyla) îmân etmiş sayılmaz."[3]

10. Allah Teâlâ'nın bize,Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ve onun sünnetine karşı edepli olmamızı emretmiş olduğu buyruğuna sıkı sıkıya bağlanmak.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [ سورة الحجرات الآية: ٢]

"Ey îmân edenler! (Kendisine hitap ederken) seslerinizi Peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, ona yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gidiverir."[4]

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [ سورة الحجرات الآية: ٣]

"Rasûlullah'ın huzurunda seslerini kısanlar var ya, işte onlar, Allah'ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat (cennet) vardır."[5]

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ... ﮊ

[ سورة النور من الآية: ٦٣]

"(Ey mü'minler!) Rasûlullah'ı, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi, (ey Muhammed! diye) çağırmayın. (Onu ey Allah'ın peygamberi! Ey Allah'ın elçisi! diyerek şereflendirin)."[6]

11. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yapılan her türlü eziyete veya ona nisbet edilen kusur ve noksanlığa karşı onu savunmak,ona yardım etmek ve onu himâye etmek.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ

[ سورة الفتح الآية: ٩]

"Allah’a ve Rasûlüne îmân edesiniz, Rasûlüne yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah-akşam Allah’ı da tesbih edesiniz."[7]

12. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e devamlı yardım etme ve onu savunma niyetini samimi bir şekilde gözünde canlandırmak.

13. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i gereği gibi seven ve ona muhabbet besleyen kimse için âhirette büyük bir mükâfat olduğunu, bu mükâfatın da cennette ona arkadaşlık etmek olduğunu gözünde canlandırmak.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sahâbeden birisi kendisine:

"Ben, Allah'ı ve Rasûlünü seviyorum", dediğinde ona şöyle buyurmuştur:

(( أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.)) [ متفق عليه ]

"Sen, (kıyâmet günü) sevdiğinle berabersin."[8]

14. Karşılığında büyük bir ecir hâsıl olacağından ve onun üzerimizdeki hakkının büyük olmasından dolayı, her adı anıldığında, ezândan sonra, Cuma günü ve her vakitte, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta[9] bulunmaya gayret etmek.

15. Olayların üzerinde durarak ibretler alıp dersler çıkarmak, her olaydan çıkarılan sonuçlardan faydalanmak ve bu sonuçları yaşantımızla irtibatlandırmaya çalışmak sûretiyle Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gerçek hayat hikâyesini (Siyer-i Nebî) okumak.

16. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olunan ve ilim ehlinin de sahih kabul ettikleri hadislerden oluşan sünnetini, anlamlarını anlamaya çalışarak öğrenmek ve Nebevî öğretilerin içerdiği büyük hikmetleri, yüce ahlâkı, Allah Teâlâ'ya noksansız ibâdet etmek ve yalnızca yaratıcıya boyun eğmek gerektiğini gözünde canlandırmak.

17. Öncelikli hususları öne almak kaydıyla, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinin hepsine uymak.

18. Müstehap olan amellerde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almaya gayret etmek ve her şeyde onu örnek almaya gayret etmek için, hayatımızda müstehap olan ameli bir defa da olsa yapmaya çalışmak.

19. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden herhangi bir şeyle alay etmekten şiddetle sakınmak ve bundan uzak durmak.

20. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinin insanlar arasında ortaya çıkmasından (yayılmasından) dolayı sevinç ve mutluluk duymak.

21. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı sünnetlerinin insanlar arasında kaybolmasından (terkedilmesinden) üzüntü ve kaygı duymak.

22. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i veya onun sünnetini tenkit eden herkese buğzetmek.

23. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in eşleri ve çocukları olan ehl-i beytine sevgi ve muhabbet beslemek, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in akrabaları ve müslüman olmaları sebebiyle onlara sevgi ve muhabbet beslemeyi vesile kılarak Allah Teâlâ'nın rızâsına nâil olmaya çalışmak. Onlardan günahkâr olan varsa, onun hidâyet bulmasına gayret etmek. Çünkü onun hidâyet bulması, başkasının hidâyet bulmasından, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e daha sevimlidir.

Nitekim Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in amcası Abbas'a -Allah ondan râzı olsun- şöyle demişti:

((( مَهْلًا يَا عَبَّاس! وَاَللهِ لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِ الْـخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ، وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ^ مِنْ إِسْلَامِ الْـخَطَّابِ.)) [ السلسلة الصحيحة، رقم الحديث: 3341]

"Yavaş ol ey Abbas! Allah'a yemîn ederim ki, senin müslüman olduğun gün, şayet (babam) Hattab müslüman olsaydı, senin müslüman olman, onun müslüman olmasından bana daha sevimli gelirdi. Bunun da sebebi; senin müslüman olmanın, Hattab'ın müslüman olmasından, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e daha sevimli geldiğini bildiğim içindir."[10]

24. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Ehl-i Beyti konusundaki vasiyetine göre hareket etmek.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ.)) [ رواه مسلم ]

"Ehli beytime iyi davranmanız hususunda size Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. Ehli beytime iyi davranmanız hususunda size Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. Ehli beytime iyi davranmanız hususunda size Allah’tan korkmanızı hatırlatırım."[11]

25. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbını sevmek, onlara saygı göstermek ve onların, ilim, amel ve Allah Teâlâ katındaki makamlarının, kendilerinden sonra gelen mü'minlerden daha fazîletli olduklarına inanmak.

26. Sahip oldukları makamlar ile peygamber mirasına sahip olmalarından dolayı, âlimleri sevmek ve onlara değer vermek. Çünkü âlimler, peygamberlerin vârisleridirler. Onları sevmek ve onlara değer vermek, onların bir hakkıdır. Bu davranış, aynı zamanda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmeti üzerindeki haklarından birisidir.

ÂİLE VE TOPLUM DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

27. Evlâtlarımızı, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmeleri üzerine yetiştirmek ve terbiye etmek.

28. Evlâtlarımızı, her hal ve davranışlarında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almaları üzerine yetiştirmek ve terbiye etmek.

29. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatan kitaplar temin etmek.

30. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatan kasetler temin etmek.

31. Eğitim konusunda açık bir metoda sahip, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatan çizgi filmler seçmek.

32. Âilenin biraraya gelmesi için, onlara haftada bir veya birden fazla ders tahsis etmek.

33. Kocanın, eşi ve çocukları ile olan ilişkilerinde, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek alması.

34. Evlâtlarımızı, nebevî duâ ve zikirleri ezberlemeye ve bunları tatbik etmeye teşvik etmek.

35. Evlâtlarımızı, bazı hadisleri tatbik etmeleri için günlük harçlıklarından bir kısmını ayırmaya teşvik etmek. Örneğin yetime bakmak, fakir ve yoksullara yemek yedirmek ve muhtaç olanlara yardım etmek gibi.

36. Evlâtlarımızı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hadislerindeki nebevî örnekleri kullanmaya teşvik etmek.

Örneğin Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

(( لَا يُلْدَغُ الْـمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. )) [ متفق عليه]

"(Övülen) mü'min, bir delikten üst üste iki defa ısırılmaz."[12]

(( يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. )) [ متفق عليه]

"Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin."[13]

37. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatı hakkında âile içi yarışmalar düzenlemek.

38. "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Evinde Bir Gün" adlı projeyi hayata geçirip uygulamak için, müslüman âileye Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını anlatmak.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEKTÖRÜ İLE BU ALANDA ÇALIŞANLAR DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

39. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmeti üzerindeki hakları arasından, kız ve erkek öğrencilerin gönüllerine onun sevgisini aşılamak.

40. Bütün yönleriyle Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını ve şahsiyetini anlatan konferanslar düzenlemek.

41. Eğitim-öğretim sektöründe çalışan yetkililere, ders müfredâtına ve insan ile ilgili branşlardaki İslâmî araştırmalara "Siyer-i Nebî" dersini eklemelerini teşvik etmek.

42. Batıda tanınmış üniversitelere, "Siyer-i Nebî Araştırmalar Kürsüsü" koymak için çalışmak.

43. Hem Siyer-i Nebî konusunda ilmî araştırma yapmaya, hem de bu araştırmayı yapan araştırmacılara sünnet ile ilgili kitapları, "Meğâzî" ve "Şemâil" gibi birden fazla sınıflandırmaya teşvik etmek.

44. İslâm'ın gelişmesinde coğrafî yapı gözününde bulundurularak okul ve üniversitelerde Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i tanıtan sergiler ve fuarlar düzenlemeye çalışmak.

45. Kütüphanelerde Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve onun hayatı ile ilgili şeyler içeren özel köşeler tahsis edilmesine, bu köşelere önem verilmesine ve bunların belirgin bir yerde olmasına çalışmak.

46. Hem kaynak çalışmalar olması, hem de dünya dillerine çevirilmesi için Siyer-i Nebî konusunda her sezon zengin akademik çalışmalar hazırlamaya çalışmak.

47. Her yıl, Siyer-i Nebî konusunda en iyi tez hazırlamaları için, kız ve erkek öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlemek ve bu tezler için ödüller tahsis etmek.

48. Gönüllere, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini ve onun sünnetine bağlılığı aşılayan etkinlikleri içeren gençlik kampları düzenlemek.

49. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek alacak yöneticileri hazırlamak için eğitim amaçlı bilimsel kurslar düzenlemek.

İMAMLAR,DÂVETÇİLER VE İLİM TALEBELERİ DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

50. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dâvet ve risâletinin özellik-lerini, onun hak ve hoşgörü dîni İslâm ile gönderildiğini, dâvetinin temelinin, bütün insanları Allah Teâlâ'ya ibâdet etmeye iletmeye çalışmak olduğunu beyan etmek.

51. Her ırk ve kabileden olmak üzere,bütün insanları bu dîne dâvet etmeye ve doğru yolu bulmalarına çalışmak.

52. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberlikten önce ve sonraki hem yaratılış, hem de ahlâkî bütün sıfatlarını beyan etmek.

53. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in fazîletlerini ve ümmetinin özelliklerini hoş bir üslupla beyan etmek.

54. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, âilesi, komşuları ve ashâbı ile olan ilişkilerini beyan etmek.

55. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ehl-i kitap, müşrikler ve münâfıklardan düşmanlarıyla nasıl ikili ilişkiler içerisinde olduğunu beyan etmek.

56. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in günlük yaşamındaki metodunu beyan etmek.

57. Arasıra Cuma günleri hutbenin tamamını Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tahsis etmeyi bir tarafa bırakın, bazı Cuma namazlarında, ikinci hutbeyi de Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatından kesitler sunmaya tahsis etmek.

58. Namaz sırasında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşan âyetler okunduktan sonra namazın akabinde 3-5 dakikalık bir süre ile bu âyetlerin üzerinde durmak ve bu âyetleri açıklamak.

59. Mescit ve câmilerde "Kur'an-ı Kerim Ezberleme Halkaları"nın yanına bir de "Sünnet-i Nebeviye Ezberleme Halkaları" eklemek.

60. Câhil halk arasında, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti hakkında bilinen yanlış bilgileri düzeltmek ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen sünnete sıkı sıkıya bağlanmaya basit ve açık bir üslupla dâvet etmek.

61. Bu ümmetin peygamberini küçük düşüren veya onun şânını eksilten şeyler söyleyen hakkında İslâm ümmetinin âlimlerinin verdiği fetvâyı zikretmek, böyle yapana buğzetmek ve ondan uzaklaşmak.

62. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dâvete yönelik çalışmalarını basit bir şekilde arzederek insanları dînlerine döndürmeye çalışmak.

63. Basın-yayın ve televizyon kanallarında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında aşırı gitmeyi sakındırmaya çalışmak ve aşırı gitmeyi yasaklayan âyetleri ve bu konudaki hadisleri beyan etmek.

Örneğin Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ... ﮊ [ سورة النساء من الآية: ١٧١]

"Ey kitap ehli! Dîniniz konusunda (aşırıya giderek) haddi aşmayın."[14]

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurmuştur:

(( لاَ تُطْرُونيِ كَماَ أَطْرَتِ النَّصاَرىَ ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّماَ أَناَ عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. )) [ متفق عليه ]

"Beni, hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi övmeyin.Ben ancak bir kulum ve (benim için) Allah’ın kulu ve elçisidir, deyin."[15]

Yine gerçek sevginin, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine uymakta olduğunu beyan etmek.

64. İnsanları, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını temel kaynaklarından okumaya teşvik etmek ve bunu insanlara açıklamak.

65. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve onun hayatı etrafında ileri sürülen şüpheleri ve iftiraları geçersiz kılmaya ve çürütmeye çalışmak.

AYDINLAR, FİKİR ADAMLARI (DÜŞÜNÜRLER) VE MEDYA MENSUPLARI DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

66. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şahsiyeti ve ümmetinin özelliklerini, basın-yayın ve kültürel münasebetlerde yayınlamak ve onun hakkında konuşmak sûretiyle öne çıkarmak

67. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden bir şeyi kusurlu gören ve şânını eksilten hiçbir şeyi yayınlamamak.

68. Batı ve yahudî basınına karşı koymak, dînimiz ve Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında ileri sürülen şüphelere ve iftiralara cevap vermek.

69. Gazete, televizyon ve kültürel çalışmalar yoluyla adâletli bazı gayri müslim ilim adamlarıyla görüşmelerde bulunmak ve onlarla Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti hakkında konuşup tartışmak.

70. Adâletli gayri müslim ilim adamlarının, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında zikretmiş oldukları şeyleri yayınlamak.

71. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in metodu ile hayatını öne çıkaran sempozyumlar ve kültürel forumlar düzenlemek, onun metodunun her zaman ve mekan için uygun ve geçerli olduğunu beyan etmek.

72. Basın-yayın ve televizyon yoluyla, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatı hakkında yarışmalar hazırlamak ve bu yarışmalar için kıymetli ödüller tahsis etmek.

73. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bahseden makaleler, kıssalar ve kitapçıklar yazmak.

74. Gazete ve dergilerin genel yayın müdürlerine, gazete ve dergilerinde bir köşe tahsis etmelerini teklif etmek. Bu köşede, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmenin farz olduğunu gösteren âyet ve hadisleri, onun sevgisinin evlâttan, babadan ve bütün insanlardan, hatta insanın kendi canından bile önce geldiğini, bu sevginin, ona tâzim ve saygı gösterilmesini, ona uyulmasını ve onun sözünün, herkesin sözüne tercih edilmesi gerektirdiğini beyan etmek.

75. Uydu veya anten kanalıyla yayın yapan televizyon kanallarının müdürlerine, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatı hakkında özel programlar hazırlamalarını teklif etmek ve onlara, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in eşleri, çocukları, ashâbı ve düşmanlarına nasıl davrandığını gösteren, onun yaratılış ve ahlâkî sıfatlarını beyan etmek.

76. Prodüksiyon kurum ve kuruluşlarını, profesyonel ve göz alıcı bir üslüpla Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını gösteren video kasetler yapmaya teşvik etmek.

77. Analoglar ve uydu veya anten kanalıyla yayın yapan televizyon kanal-larını, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in seçkin karakter ve özellikleri ile onun sünnetinden bazı kıssalardan bahseden çizgi filmler yayınlamaya teşvik etmek.

HAYIR VE DÂVET KURUM VE KURULUŞLARI DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

78. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım sancağını taşıyacak komiteler veya bölümler oluşturmak.

79. Kurum ve kuruluşların katıldığı yerli ve uluslararası sergi ve fuarlarda, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in risâletinin özelliğini öne çıkaran kitap, video ve teyp kasetleri sunmak için yerler tahsis etmek.

80. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında konuşan kasetler, kitaplar ve broşürler dağıtmak için dâimî yerler tahsis etmek.

81. Sünnete ve Siyer-i Nebî'ye en iyi hizmet eden kimse için önceden belirli ölçülerde üzerinde ittifak edilmiş kıymetli ödül tahsis etmek ve bunun için her yıl önemli şahsiyetlerin dâvet edildiği bir ödül töreni düzenlemek.

82. Siyer-i Nebî ile ilgili yabancı dillerde kitapların basımını üstlenmek ve bu kitapları Şarkiyat (Oryantalizm) Merkezleri'ne, halka açık kütüphanelere ve dünyanın her tarafındaki üniversitelere dağıtmak.

83. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in temiz hayatına ve İslâm dîninin öğretilerine önem veren, bu ümmetin özelliklerini ve Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirmiş olduğu bu dînin güzelliklerini öne çıkaran düzenli bir şekilde bir dergi veya bülten çıkarmak.

84. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım kampanyalarına maddî kaynak sağlamak, siyer telif etmek, başka dillere çevirmek ve internet siteleri açmak için teberru (bağış) fonları tahsis etmek.

İNTERNET ÇALIŞANLARI VE SİTE SAHİPLERİ DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

85. Bu dînin güzellikleri, bütün peygamberlere sevgi beslemek ve bunun gibi diğer konularda İslâm'ın onlara bakış açısının aynı derecede olduğunu öne çıkarma görevini üstlenen internet grupları oluşturmak.

86. İnternet siteleri veya forumlar oluşturmak veyahut internet sitelerinde Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatıyla ilgilenen ve onun cihanşumul risâletini öne çıkaran pencereler tahsis etmek.

87. Gayri müslimlerle sakin bir şekilde yapılan diyaloglara katılmak ve onları, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şahsiyetini ve getirdiği dîni araştırmaya dâvet etmek.

88. İnternet üzerinden e-mail listelerine gönderilen mesajların sonlarına bazı hadisleri ve nebevî nasihatları ilâve etmek.

89. Özellikle özel münasebetler ve bazı olaylarda, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şahsiyeti hakkında belirli aralıklarla elektronik bültenler hazırlamak.

90. Herkes tarafından bilinen arama motorlarında, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bahseden bazı kitap veya konferansları ilân etmek.

ZENGİNLER VE İSLÂMÎ HÜKÜMETLER DÜZEYİNDE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER:

91. Siyer-i Nebî ile ilgili yapılan İslâmî Dâvet etkinliklerini desteklemek.

92. Üzerinde bazı hadis-i şerif ve nebevî nasihatların yazılı olduğu afişler ve ilânlar bastırmak.

93. İslâm dîni ve İslâm Peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bahseden değişik dillerde, özellikle de İngilizce uydu ve anten yoluyla yayın yapan televizyon kanalları, radyo istasyonlarının ve dergilerin inşa edilmesine katkıda bulunmak.

94. İslâm dîni ve İslâm Peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında inceleme ve araştırma sunulması için yabancı televizyon kanalları veya radyo istasyonları kiralamak.

95. Siyer-i Nebî konusunda araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları dünya dillerine çevmek için bilimsel merkezler inşa etmek.

96. Siyer-i Nebî ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in mirası konularında müzeler ve bilimsel kütüphaneler inşa etmek.

97. Siyer-i Nebî ve Sünneti Nebeviye konularında bilimsel internet siteleri inşa etmek.

98. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirmiş olduğu dînin güzelliklerini, onun ahlâkını ve güzel karakterlerini öne çıkarmak için birçok dilde özellikle de İngilizce kitaplar, kasetler ve görsel programlar bastırıp dağıtmak.

99. Siyer-i Nebî'ye önem veren ve onunla ilgilenen dâvete yönelik yarışmalara maddî katkıda bulunmak ve bu yarışmalara teşvik etmek amacıyla para ödülü tahsis etmek.

100. Bunu ise, sizin tamamlamanız ve komitenin adresine göndermenizi için size bırakıyoruz.

Müslüman kardeşim! Müslüman bacım!

Hepimize düşen görev -herkes gücü yettiği kadarıyla-: Peygamberimiz, Önderimiz ve Sevgilimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım etmektir.Bunun için, içimizden hiç kimsenin bir mazereti olmasın diye bu kitapçığı hazırladık. O halde hepimiz bu kitapçığı yayınlayıp dağıtmalı, âile toplantılarında, telefon görüşmelerinde ve cep telefonu mesajlarıyla âilemizi ve bütün insanları, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım etmeye dâvet etmeliyiz.

[1] Münâfikûn Sûresi:1

[2] Ahzâb Sûresi:6

[3] Buhârîve Müslim

[4] Hucurât Sûresi: 2

[5] Hucurât Sûresi: 3

[6] Nûr Sûresi: 63

[7] Fetih Sûresi: 9

[8] Buhârîve Müslim

[9] Hiç şüphesiz Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ve selâm getirmek, en fazîletli ve mü'mini Allah'a yaklaştıran en büyük amellerdendir. Bir müslüman, ona salât ve selâm getirmekle, Rabbinden salât ve selâma, cennette derecesinin yükselmesine, sevaplarının artmasına, günahlarının bağışlanmasına, dünya ve âhirette büyük bir mutluluğa nâil olur.( Çeviren )

[10] Elbânî; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha", hadis no: 3341.

[11] Müslim

[12] Buhârî ve Müslim

[13] Buhârî ve Müslim

[14] Nisâ Sûresi: 171

[15] Buhârî ve Müslim

Bilimsel kategoriler: