Đây là Haj của Rosul

Giới thiệu chung

Không một sự hành đạo nào mà lại không có nghi thức và cách thức thi hành cả, nghi thức đó có thể do Allah truyền đạt hoặc do chính Rosul e của Ngài phân trần. Nabi e đã thi hành Haj sau khi di cư đến Madinah một lần duy nhất và được gọi là Haj từ biệt vì Nabi e đã giã biệt mọi người trong lần Haj này, cũng trong lần Haj từ biệt Người đã giải thích rất tỉ mỉ nghi thức Haj như Người đã nói: "Mọi người hãy học hỏi ở Ta nghi lễ Haj." Qua Hadith đó đã giải thích nghi thức Haj của Nabi e.

Download
Thông tin phản hồi