Đây là hiệp ước

Giới thiệu chung

Chỉ ra tầm quan trọng của lễ Solah đối với Islam và ai cố ý bỏ không dâng lễ dù là một lần duy nhất, y trở thành người Kafir là kẻ phản đạo.

Thông tin phản hồi