Lễ Giáng Sinh & Tết Dương Lịch

Giới thiệu chung

Trong bài viết này nói về hoàn cảnh chung của người Muslim trong những ngày tết của người Kafir lễ Giáng Sinh, tết dương lịch và giáo lý cho việc người Muslim được tham gia cùng họ vào các lễ tết đó không ?. Bài viết được trích từ lời nói của các họ giả U’lama (học giả Islam) như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qaiyim và Hội đồng thường trực nghiên cứu và giải đáp về Islam.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi