Lễ Tình Nhân

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Lễ tình nhân: một trong những điều bắt chước theo người Kafir được thể hiện rõ ràng nhất là tổ chức các lễ tết của họ được gọi là "Lễ Tình Nhân" trong bài viết này sẽ kể về nguồn gốc lễ tình nhân và trích lời phúc đáp của Hội Đồng Thường Trực và Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen về giáo lý liên quan đến ngày này.

Download
Thông tin phản hồi