Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah ?

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Bạn Biết Gì Về Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah ?: Đây là bài Khutbah thứ sáu ngày 4/Zul Hijjah/1436 H nhằm ngày 18/09/2015, bài Khutbah nói về giá trị của mười ngày đầu tháng Zul Hijjah (tức tháng 12 theo lịch Islam), về giá trị ngày A’rafah và sơ lược về việc giết tế Isma-i’l - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Download
Thông tin phản hồi