Việc Gì Sau Lần Haj (Hành Hương) Đó?

Giới thiệu chung

Bài viết hàm chứa nhiều lời khuyên bảo và chỉ dẫn người đã hoàn thành nhiệm vụ Haj... họ cần phải làm gì sau khi đã trở về quê nhà từ Makkah linh thiêng.

Download
Thông tin phản hồi