Lòng Thương Xót Của Allah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Lòng Thương Xót Của Allah: Bài thuyết giảng phân tích lòng khoang dung của Allah đối với đám nô lệ tội lỗi của Ngài.

Thông tin phản hồi