Người Cuối Cùng Vào Thiên Đàng

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Người Cuối Cùng Vào Thiên Đàng: Bải thuyết giảng miêu cả về sự hưởng thụ của thiên đàng qua dẫn chứng từ Hadith người có địa vị thấp nhất trong thiên đàng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi