Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Di Ngôn Của Nuh - cầu xin bình an cho Người -: Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về lời di ngôn mà Nabi Nuh - cầu xin bình an cho Người - đã chăn chối các con trước lúc lâm chung.

Thông tin phản hồi