Di Ngôn Của Nabi Nuh - cầu xin bình an cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Di Ngôn Của Nuh - cầu xin bình an cho Người -: Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về lời di ngôn mà Nabi Nuh - cầu xin bình an cho Người - đã chăn chối các con trước lúc lâm chung.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi