Giá Trị Việc Vị Tha, Lượng Thứ Trong Islam & Việc Cải Thiện Mối Quan Hệ

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Giá Trị Việc Vị Tha, Lượng Thứ Trong Islam & Việc Cải Thiện Mối Quan Hệ: Bài thuyết giảng khích lệ tín đồ Muslim rèn luyện bản tính Islam, với bản tính này giúp người Muslim sống cao đầu và hãnh diện.

Thông tin phản hồi