Giá Trị Việc Vị Tha, Lượng Thứ Trong Islam & Việc Cải Thiện Mối Quan Hệ

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Giá Trị Việc Vị Tha, Lượng Thứ Trong Islam & Việc Cải Thiện Mối Quan Hệ: Bài thuyết giảng khích lệ tín đồ Muslim rèn luyện bản tính Islam, với bản tính này giúp người Muslim sống cao đầu và hãnh diện.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này