Hãy Tiến Gần Allah

Người thuyết trình : Tiến sĩ Basiron bin Abdullah

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Tiến Gần Allah: Bài thuyết giảng thứ sáu hướng dẫn quí tín hữu Muslim được đến gần Allah hơn, nếu quí đạo hữu áp dụng làm theo.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi