Đức Tin Của Bạn Dành Cho Allah Như Thế Nào ?

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Có thể nói đây là bài kiểm tra, sát hạch đức tin Iman của bạn dành cho Allah ra sao?

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi