Bắt Đầu, Kết Thúc Của Con Người & Sự Tồn Tại Của Việc Làm Đức Hạnh

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bắt Đầu, Kết Thúc Của Con Người & Sự Tồn Tại Của Việc Làm Đức Hạnh: Bài thuyết giảng nói về sự bắt đầu kết thúc của một con người và điều gì tồn tại cùng họ trong ngôi mộ họ.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi