Bắt Đầu, Kết Thúc Của Con Người & Sự Tồn Tại Của Việc Làm Đức Hạnh

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bắt Đầu, Kết Thúc Của Con Người & Sự Tồn Tại Của Việc Làm Đức Hạnh: Bài thuyết giảng nói về sự bắt đầu kết thúc của một con người và điều gì tồn tại cùng họ trong ngôi mộ họ.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi