Những Điều Không Làm Hư Sự Nhịn Chay

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Những Điều Không Làm Hư Sự Nhịn Chay: Trong bài thuyết giảng liệt kê những điều không làm hư sự nhịn chay, với dẫn chứng bằng Qur’an và Sunnah.

Thông tin phản hồi