Những Điều Không Làm Hư Sự Nhịn Chay

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Những Điều Không Làm Hư Sự Nhịn Chay: Trong bài thuyết giảng liệt kê những điều không làm hư sự nhịn chay, với dẫn chứng bằng Qur’an và Sunnah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: