Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)

Giới thiệu chung

Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay): Cuốn sách nhỏ này tổng hợp các Fataawa về Kaffaarah của nhịn chay được tập hợp từ các Fataawa của các đại học giả, trong đó có trình bày rõ các giáo luật về Kaffaarah.

Download
Thông tin phản hồi