Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)

Thông dịch: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay): Cuốn sách nhỏ này tổng hợp các Fataawa về Kaffaarah của nhịn chay được tập hợp từ các Fataawa của các đại học giả, trong đó có trình bày rõ các giáo luật về Kaffaarah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này