Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah: Bài thuyết giảng liệt kê các câu Kinh và các Hadith xác thực nói về ân phước, giá trị của năm lễ nguyện Salah bắt buộc của người Muslim.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: