Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan: Bài thuyết giảng nêu lên sáu trọng điểm quan trọng của tháng, đồng thời nêu ra giáo lý từng quan điểm một. Bài thuyết giảng được trích từ bài thuyết giảng của nhà thông thái, học giả Shaikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen và bài thuyết giảng của Sheikh Abu Al-Zubair Abdul Azeez Buneet.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này