Các Hadith Về Nửa Tháng Sha’ban & Những Đánh Giá Của Giới Học Giả Chuyên Hadith

Giới thiệu chung

Là những trang giấy đề cập đến các Hadith nói về ân phúc đêm của nửa tháng Sha’ban và những lời nói của giới học giả về tính xác thực hay không xác thực của các Hadith đó.

Download
Thông tin phản hồi