Có Nên Nhịn Chay Trọn Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Hỏi: Việc nhịn chay trọn tháng Sha’baan (tháng 8 lịch Islam) có làm trọn theo Sunnah không?

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi