Việc Hành Đạo Được Allah Yêu Thích Nhất

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Việc Hành Đạo Được Allah Yêu Thích Nhất: Bài thuyết giảng phân tích về việc hành đạo được Allah yêu thương nhất và đó chính là sự nhịn chay.

Thông tin phản hồi