Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Có Nhiều Con Đường Cho Việc Làm Thiện Tốt

Giới thiệu chung

Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Có Nhiều Con Đường Cho Việc Làm Thiện Tốt: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi