Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Quan Hệ Xã Hội

Tác giả : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Quan Hệ Xã Hội: Chương này phân tích cả thảy 23 mục sau:
1- Phần Một: Về mua bán
2- Phần Hai: Về vay lãi
3- Phần Ba: Về cho mượn
4- Phần Bốn: Về thế chấp
5- Phần Năm: Về đặt cọc
6- Phần Sáu: Về chuyển nợ
7- Phần Bảy: Về ủy thác
8- Phần Tám: Về bảo hộ và bảo đảm
9- Phần Chín: Về niêm phong
10- Phần Mười: Về hợp tác
11- Phần Mười Một: Về thuê mướn
12- Phần Mười Hai: Về hợp đồng làm nông nghiệp và làm vườn
13- Phần Mười Ba: Về quyền ưu tiên và láng giềng
14- Phần Mười Bốn: Về giữ dùm và bị hư hỏng
15- Phần Mười Lăm: Về chiếm đoạt
16- Phần Mười Sáu: Về giải hòa
17- Phần Mười Bảy: Về thi đua
18- Phần Mười Tám: Về mượn sử dụng
19- Phần Mười Chín: Về khai hoang
20- Phần Hai Mươi: Về treo thưởng
21- Phần Hai Mươi Mốt: Về tài sản bị rơi và trẻ lạc
22- Phần Hai Mươi Hai: Về tài sản hiến đi
23- Phần Hai Mươi Ba: Về quà tặng
Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: