Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah

Tác giả : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah: Quyển sách phân tích những mục sau:
1- Phần Một: Về định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ năm lần
2- Phần Hai: Về Azaan và Iqaamah
3- Phần Ba: Về các giờ giấc Salah
4- Phần Bốn: Về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng, các điều vô hiệu, các Sunnah, các điều không nên và giáo lý bỏ hành lễ Salah
5- Phần Năm: Về Salah Sunnah
6- Phần Sáu: Về quỳ lạy Sahu, quỳ lạy xướng đọc Qur’an và quỳ lạy tạ ơn
7- Phần Bảy: Về Salah tập thể hàng ngày
8- Phần Tám: Về giáo lý làm Imam
9- Phần Chín: Về Salah những người có lý do
10- Phần Mười: Về Salah Jum-a’h thứ sáu
11- Phần Mười Một: Về Salah lo lắng (trong chiến tranh)
12- Phần Mười Hai: Về Salah hai ngày đại lễ E’id
13- Phần Mười Ba: Về Salah cầu mưa
14- Phần Mười Bốn: Về Salah nhật, nguyệt thực
15- Phần Mười Lăm: Về Salah cho người chết và các giáo lý liên quan
Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này