Waréfu sàmm kàràŋŋé gi

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Khôlâte: Mohammed Cheikh Sene

Mélokâne bi

thi kawe soufe Waréfu sàmm kàràŋŋé gi

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: