Ninu Awọn Apẹẹrẹ Ọjọ Ikẹhin - Jijade Masiihu Dajjaal

نبذة مختصرة

1 - Ọrọ nipa Masiihu Dajjaal gẹgẹ bi Ojisẹ Olọhun [Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a]
ti se apejuwe ati awọn iroyin rẹ fun wa.
2 - Agbegbe yii pese idahun si awọn ibeere yii: Se Masiihu Dajjaal nsẹmi lọwọ lọwọ, Njẹ yoo bimọ, ilu wo ni yoo ti jade, ati wipe awọn ilu wo ni ko nii de.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun