Awọn Ohun ti o rọ mọ Sisọkalẹ Anabi Isa [ Ọla Ọlọhun ki o maa ba a ]

نبذة مختصرة

Alaye lẹkunrẹrẹ nipa ohun ti o rọ mọ sisọkalẹ Anabi Isa [ Ọla Ọlọhun ki o maa ba a ].

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun