Description

Alaye die ninu awon Aayah ibere Suratu Bakora pelu alaye ekunrere lori itumo “Idaayah” ati awon nkan miran.

Irori re je wa logun