(നാഥനെ അറിയുക (17) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (1

(നാഥനെ അറിയുക (17) നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം (1

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനുള്ള തൗഹീദിന്റെ ഒരു ഇനമായ നാമ ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം