വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

അപ്ളിക്കേഷൻസ്

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    LINK

    "Masahif menyediakan bacaan untuk Al-Quran oleh kebanyakan dunia Qari terkenal luas, ia juga menyediakan bacaan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa (bahasa Inggeris, Perancis, Urdu dan banyak lagi). Tilawah boleh dimuat turun untuk kegunaan luar talian serta penstriman langsung melalui internet."