വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

വൈവിധ്യമായ ഖുര്‍ ആന്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍

ഖുര്‍ ആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു. ഖുര്‍ ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍ . ഖുര്‍ ആനിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍. പാരായണ നിയമങ്ങള്‍. ഖുര്‍ ആന്‍ ശ്രവിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ , അഹ്ലുല് ഖുര്‍ ആന്‍ സവിശേഷത, ഖുര്‍ ആന്‍ പഠനം, വിഷയ വിവരം, ഖുര്‍ ആന്‍ കഥകള്‍, തുടങ്ങിയവ

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 3

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം